Provozní řád pedikúra, manikúra a modeláž nehtů

                                                                        

                                                                                       

1. Záhlaví:

Zařízení: (název, adresa, telefon, fax, e-mail)

Provozovatel: (jméno, IČ)
Zaměstnanci: (jméno)
Provozní doba:
Poskytované služby: (druh a rozsah)
 
 
Výkony porušující integritu kůže:  (neprovádí se/provádí se – jaké)
 
Zařízení tvoří následující místnosti a prostory:
- provozní místnost (o ploše v m2):
                  + vybavení zařizovacími předměty a přístroji :   stoleček na manikúru (kolik)
                 pedikérská vanička: (kolik)
                 kosmetické lehátko (kolik)
                                                                                             ( umyvadlo, skříňky, křesla atd. )
                                            - u přístrojů název, typ; atest nebo prohlášení o shodě
                                               → příloha provozního řádu)
 
                - vedlejší prostory (o ploše v m2): šatna, denní místnost, WC, úklidová komora
                                                                        event.skříň, sklad, atd.
                - parametry prostředí: - větrání (přirozené okny nebo nucené – kde)
                      - osvětlení denní a umělé (zářivky/halogenky/žárovky)) - kde
                                                       - vytápění                                                             
                                                        - úprava povrchů podlah a stěn
 
Provozovna je vybavena lékárničkou první pomoci dle charakteru poskytovaných služeb.
Používáme pouze schválené kosmetické prostředky.
 
2. Zásady poskytování služeb zákazníkům:
 
Pracovní oděv: (čistý ochranný oděv, jak často se mění)
Mytí a dezinfekce rukou personálu: ( kdy, jak často, jaký postup)
Neprovádí se výkony: na nemocné kůži, manipulace s jizvami a mateřskými znaménky,
                                            výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce
Manipulace s jednorázovým materiálem: (použitý materiál na jedno použití je likvidován ihned zdravotně  
              nezávadným způsobem, bez jakékoliv další manipulace - např. jednorázové jehly, čepelky skalpelu)
 
 3. Úklid
 
Četnost úklidu: (jak často)
Dezinfekční prostředky k povrchové dezinfekci: (název, koncentrace v %, expozice)
Uložení úklidových pomůcek a prostředků: (kde - úklidová komora, skříň)
Postup při kontaminaci povrchů biologickým materiálem: okamžité překrytí potřísněného místa  
                           mulem nebo papírovou vatou namočenou v dezinf.prostředku (název, koncentrace v %,             
                            expozice)
 
4. Dezinfekce
 
-          ředění roztoků: - jak často – pomocí odměrky
                               - k dezinfekci se používají pouze schválené prostředky a je dodržován
                                      návod k jejich použití stanovený výrobcem
                                   - osobní ochranné pomůcky při práci s dezinf. prostředky:  (uvést jaké)
                                   - poučení pracovníků o zásadách první pomoci:  ano/ne
                                   - četnost střídání dezinf. prostředků:  (jak často)  
-     dezinfekce rukou:    - postup
                                         - dezinf.prostředky: (název, koncentrace, expozice)
 
-          dezinfekce pokožky:  (dezinf.prostředky -název, koncentrace, expozice)
 
-          dezinfekce nástrojů a pomůcek, které neporušují integritu kůže:
Použité nástroje a pomůcky jsou po každém zákazníkovi takto zabezpečeny:
a) postup zabezpečení po použití:  řádně mechanicky očistit - omýt horkou vodou s přídavkem saponátu, 
                                     dezinfikovat  a opláchnout pitnou vodou , (např. kosm.štětce dobře  vysušit) ; uložit
.
 
 b)dojde-li k  biologickému znečištění nástrojů: po dezinfekci dezinf. prostředkem s virucidním účinkem                       
                                     mechanicky očistit - omýt horkou vodou s přídavkem saponátu, osušit, uložit do
                                     obalu a sterilizovat
                                            
-          dezinf.prostředky :  (název, koncentrace, expozice)
 
-          dezinfekce umyvadel, pedikérských vaniček: (jak často)
 
5 . Sterilizace
 
         Neprovádí se / provádí se – kdo ji zajišťuje (vlastní přístroj / smluvně (doložit → příloha)
                                                                                                       - balení a transport materiálu - uvést jak)
                                                                                                              
Takto zabezpečujeme tyto nástroje : (pinzety, depilační jehly, kleště na kůži a nehty, skalpely, pilníky atd.)
 
Používáme sterilizaci   (horkovzdušnou / parní, jinou
                                        – uvést typ přístroje, parametry sterilizace -teplota, čas, tlak)
Skladování vysterilizovaného materiálu: (uvést jak )  
                                               expirace: (uvést podle typu obalu a uložení materiálu)
 
Kontrola sterilizace
-          dokumentace sterilizace: (uvést jak - zápisem do sterilizačního deníku nebo výstupem
                                                  z tiskárny a vyhodnoceným chemickým testem sterilizace
                                                   označeným jejím datem)
-          kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů: chemické testy (typ, jak často)
                                                                               biologické testy (jak často)
 
6. Manipulace s prádlem
 
Uložení čistého prádla: (kde, úklid prostoru)
Dosušování a ukládání použitého prádla: (kde, v jakých obalech, dezinfekce prostoru)
Praní prádla:( kde – např. doma v pračce, jaký program praní )
Transport čistého a použitého prádla: (v jakých obalech)
 
7. Nakládání s odpady
 
Četnost odstraňování odpadu komunálního :
Nebezpečný odpad:
 (→ vykazuje alespoň jednu nebezpečnou vlastnost uvedenou v příloze 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech  
 a změně některých dalších zákonů)
 
                                    nemám/ mám – vyjmenovat (např. jednorázové jehly, čepelky skalpelů, žiletky);  
                                                              postup likvidace, smlouva (doložit → příloha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provozní řád zpracoval:          Datum /   Jméno /    Podpis         
Za dodržování PŘ a jeho kontrolu zodpovídá :         Jméno /    Podpis 
(S PŘ seznámen personál dne   Datum  / Kým-jméno
________________________________________
*Vysvětlivky : tučně psané → opsat;  uvedené v závorce, proloženě → doplnit dle Vaší skutečnosti a praxe